Categories
News SSPX

FSSPX kindralülema avaldus seoses deklaratsiooniga Fiducia supplicans

Kes peab minu käske — ja aitab ka teistel neid pidada — see ongi see, kes armastab mind.

Meid jahmatab usudoktriini dikasteeriumi prefekti deklaratsioon Fiducia supplicans, mis puudutab “ebaregulaarsete ja samasooliste paaride” õnnistamist – eriti, kuna sellele dokumendile on alla kirjutanud paavst ise.

Kuigi deklaratsiooni eesmärk on väidetavalt vältida segadust selliste ebaseaduslike liitude õnnistamise ning mehe ja naise poolt sõlmitud abielu õnnistamise vahel, ei hoia see avaldus ära ei segadust ega skandaali – see mitte ainult ei õpeta, et Kiriku vaimulik võib paluda Jumala õnnistust patustele liitudele, vaid et seda tehes see ka kinnitab neid patuseisundeid.

Sellise “õnnistuse” võimaldamine peaks seisnema vaid nende inimeste eest palumises väljaspool liturgilist raamistikku, et “kõik, mis on nende elus ja suhetes tõene, hea ja inimlikult väärtuslik, oleks Püha Vaimu poolt rüütatud, tervendatud ja ülendatud”.

Ent panna neid, kes elavad põhimõtteliselt ekslikus liidus, uskuma, et sellel võiks olla mingi positiivne väärtus, on kõige hullem pettus ja näitab kõige tõsisemat armastuse puudust nende eksinud hingede vastu. On vale kujutleda, et avalik patt kätkeb eneses midagi head – ja on vale väita, et Jumal võib sellisel viisil elavaid paare õnnistada.

Kahtlemata võib iga inimene saada abi Jumala ettenägelikust halastusest, jõudes kindlale äratundmisele, et ta on kutsutud pöörduma selleks, et võtta vastu pääste, mida Jumal talle pakub. Ja püha Kirik ei keela kunagi õnnistust patustele, kes seda õiguspäraselt paluvad – kuid siis ei ole sellel õnnistusel muud eesmärki, kui aidata hingel patust jagu saada ja elada armu seisundis.

Püha Kirik võib seega õnnistada iga üksikisikut, isegi paganat. Kuid Kirik ei saa mitte kunagi mitte mingil viisil õnnistada liitu, mis on iseenesest patune, ettekäändel, et julgustada selles head. 

Kui me õnnistame paari, siis ei õnnista me mitte eraldiseisvaid isikuid: me õnnistame tingimata suhet, mis neid inimesi ühendab. Ent me ei saa lunastada reaalsust, mis on olemuslikult halb ja skandaalne.

Julgustus selliste õnnistustega pastoraalsetel kaalutlustel jätkata viib praktikas paratamatult moraaliseadusega kokkusobimatute olukordade süstemaatilise heakskiitmiseni, ükskõik, mida selle kohta ka ei öeldaks. 

Paraku vastab see paavst Franciscuse sõnadele, et nende suhtumine, kes sunnivad inimesi käituma “viisil, milleks nad ei ole veel küpsed või võimelised” on “pealiskaudne ja naiivne”.1

Selline kujutlus, mis ei usu enam armu jõudu ning tõrjub eemale risti, ei aita kellelgi pattu vältida. See asendab tõelise andestuse ja halastuse nukralt jõuetu amnestiaga ning vaid kiirendab hingede hukkumist ja katoliikliku moraali purustamist. 

Usudoktriini dikasteeriumi dokumendi ülespuhutud keelekasutus ja sofistlik viimistlus ei suuda varjata säärastest õnnistustest tingitud elementaarset ja ilmselget tegelikkust: neil ei ole muud mõju, kui olemuslikult patuste liitude tugevdamine ning teiste julgustamine neid järgima. Sellest saab lihtsalt katoliikliku abielu aseaine. 

Tegelikult nähtub sellest sügav usu puudus üleloomulikku, Jumala armu ja risti jõudu, selleks, et elada vooruses, puhtuses ja armastuses, vastavalt Jumala tahtele. 

See kannab naturalistlikku ja allaandmise vaimu, mis joondub kergekäeliselt Jumalaga vaenujalal oleva maailma vaimu järgi. See on liberaalse ja modernistliku hierarhia järjekordne alistumine maailmale, olles juba Vatikani teisest kirikukogust saadik olnud revolutsiooni teenistuses, nii Kiriku sees kui sellest väljaspool. 

Tulgu usu ja pühaduse kaitsja, õnnis Neitsi Maarja pühale Kirikule appi. Kaitsku ta eriti neid, kes on selles kaoses kõige vastuvõtlikumad – lapsi, kes on nüüd sunnitud kasvama uues Babülonis, ilma tugipunktide või juhita, kes neile moraaliseadusi meelde tuletaks.

Isa Davide Pagliarani, kindralülem
Menzingenis, 19. detsembril 2023

  1. Paavst Franciscuse intervjuu jesuiitidega Lissabonis, 5. august 2023.
Categories
News

VIDEO ⟩ Jälgige ja toetage uue kiriku ehitamist!

Kuidas edeneb uue kiriku ehitamine Pääskülas? Millised on sellega seotud tulevikuplaanid ning mida on vaja nende ellu viimiseks?

Vaadake lähemalt kiriku ehitust tutvustavast videost!

Kirikuhoone rajamisega kaasnevad märkimisväärsed kulud ning kõigi toetuste eest oleme südamest tänulikud. Uue pühakoja kerkimise toetamiseks palume soovijatel teha ülekanne Sihtasutus Fidelitase arvelduskontole EE207700771005315113. Selgitusse palume lisada “Kiriku ehituse toetuseks”.

Categories
News

Uuele katoliku kirikule Tallinnas asetati nurgakivi

26. aprillil asetati Tallinnas Pääskülas nurgakivi uuele katoliku kirikule, mille nimeks saab Pühima Neitsi Maarja Puhtaima Südame kirik.

Uus kirik ehitatakse 2015. a. valminud väiksema maja külge, millega tekib terviklik kompleks, kus on kirik ja preestrite maja, praegu on preestrite majas lisaks preestrite eluruumidele ka ajutine kabel. 

Kiriku nurgakivi õnnistas ja nurgakivi asetamise tseremoonia viis läbi P. Pius X Preestrite Vennaskonna ida piirkonna ülem isa Karl Stehlin. Kiriku ja kogu kompleksi arhitekt on Kert Kits.

P. Pius X Preestrite Vennaskonna hallatavas kirikus saab olema mitu korda rohkem ruumi kui praeguses ajutises kabelis. Juba täna on sageli pühapäeviti inimesi Missal nõnda palju, et rahvast jagub ka eeskotta.

P. Pius X Preestrite Vennaskond alustas Eesti misjonit isa Einar Laigna kutsel 1990-ndate alguses, mil siinseid katoliiklasi külastas isa Jean-Marc Rulleau Écône’ist Šveitsist. Esialgu peeti pühapäevaseid Missasid korterites, aja jooksul apostolaadi kasvades soetati kesklinna ka üüripind, kus oli kabel ja lisaks toimus ka raamatute ja igakuise kuulehe kirjastamine. 

Kesklinnast koliti mõneks aastaks 2013-2015 vanalinna kunagisse dominiiklaste kloostrisse ja 2016. aastal alustati tegevust Pääskülas, kus valmis esimese etapina eelpool mainitud preestrite elumaja.

Uus katoliku kirik on ääretult olulise tähtsusega Maarjamaa religioosses ja kultuurilises kestmises ning arengus. Kirik valmib puhtalt tänu annetustele.

Need, kes soovivad toetada ilusa kiriku kerkimist, saavad teha ülekande Sihtasutus Fidelitase arvelduskontole EE207700771005315113. Selgitusse palume lisada “Kiriku ehituse toetuseks”.

Categories
News SSPX

Isa Schultze määramine Eesti misjoni eestvedajaks

Nagu te võib-olla olete evangeeliumist kuulnud, ei saada meie Issand haigeid mitte arsti, vaid preestrite juurde. Seepärast, ja kuna me oleme ka preestrite vennaskond, tahaksin ma täna rääkida teile preesterlusest.

Miks meil on preestrid? Miks me neid vajame? Kas ilma nendeta hakkama ei saa? Kui näiteks protestandid tulevad kokku, siis neil ei ole tõelist preestrit. Nad saavad kokku, nad palvetavad ja laulavad. Kas sellest siis ei piisa?

Ei, sellest ei piisa. Katoliku preester on samal ajal nii armsa Jumala saadik kui ka Tema tõlk. Nad õpetavad Jumala nimel inimestele jumalikke seadusi ja elu reegleid. Nad esindavad siin Jumala isikut. Juba see peaks olema piisav, et preestriametit väga austada. Preestriamet on nimelt kõrgem kui ükski teine amet siin maa peal, kõrgem kui olla parlamendi liige, kõrgem kui kuninga või koguni keisri amet, sest preestriametis on kõikidest nendest ametitest üks asi teisiti – preesterlus on läbi ja lõhki üleloomulik, jumalik amet, mille Jeesus ise inimestele kinkis. Seetõttu ei nimetata preestreid õigusega Pühakirjas mitte ainult ingliteks, vaid koguni jumalusteks, sest nad esindavad siin maa peal meie seas igavese Jumala võimu ja suurust. Ka Vanas Testamendis austati preestreid väga. Aga Uue Lepingu preestrid on veel ülevamad kui Vana Testamendi preestrid. Sest Uue Lepingu preestritel on vähemalt kaks voli, mida Vana Lepingu preestritel ei olnud: 1. konsekreerida meie Issanda Ihu ja Verd ning ohverdada need taevasele Isale ja 2. vabastada inimesed pattudest. Need on tõeliselt jumalikud väed. See ületab inimliku arusaamise, kuidas Jumal lihtsale inimesele sellise võimu anda saab.

Kõigepealt konsekratsiooniväest: kes on millestki sellisest enne kuulnud? Lihtsa inimese sõna peale suur ja kõikvõimas Jumal kuuletub ning laskub Taevast kiriku altarile, mille ees preester teenib. Just nagu preester ütleks: Tule, Issand Jeesus Kristus, oma taevaselt troonilt, tule siia sellele altarile ja peida ennast leiva ja veini kuju alla. Ja sellel silmapilgul, mil preester seda ütleb, tuleb meie Issand tõepoolest Taevast alla ja on nähtamatult siin altaril. Justnagu saaks preester Teda käskida! Teatud mõttes saabki, aga ainult seepärast, et Jeesus on nii seadnud. Sõna, mille preester ütleb, on teatud mõttes kõikvõimas. Sest selle läbi muutub tavaline leib ja tavaline vein Jeesuse Kristuse Ihuks ja Vereks. See on armsa Jumala sõna, mis tuleb preestri suust. Te näete nüüd, armsad usklikud, kui jumalik on preestriamet, see on kogu austust väärt. Ja kui kahetsusväärne on seetõttu, kui katoliiklased ei pea seda püha ametit väikseimagi lugupidamise vääriliseks, seda häbenevad ja selle väärtust vähendavad?

Nüüd tahan ma edasi minna absolutsiooniväe juurde. Siin tegutseb preestri kaudu armsa Jumala halastus. Võivad olla ükskõik kui rasked patud, ükskõik kui põlastusväärsed kuriteod, millega pihitooli tullakse – kui kahetsus on ehtne, siis andestab armas Jumal need meile preestri andestavate sõnade kaudu ja peseb meie hinge neist pattudest täiesti puhtaks, nii et neist ei ole hinges tõesti enam piiskagi. Seda variserid Lunastajale ju ette heitsidki: mitte keegi ei saa peale Jumala patte andeks anda. Ja Lunastaja oli Jumal ning seetõttu saigi ainult Tema patte andeks anda. Ta on nüüd selle jumaliku väe üle kandnud oma preestritele, kes on lihtsad luust ja lihast inimesed. Kui preester ütleb pihitoolis absolutsioonisõnad, siis andestab Jumal Taevas patusele tema patud ja peseb ta puhtaks. See on taas üks preestri jumalik voli.

Austagem oma preestreid! Ja seda mitte nende isiku pärast, mis on mõnikord kõike muud kui imetlusväärne! Asi ole isikukultuses! Ei, vaid küsimus on nende jumalikus pühitsuses, selles, mis Jumal on neist teinud kogu oma rahva hingeõndsuseks. Jah, preestrid ei ole millekski muuks siin maa peal kui teile hingeõndsuse toomiseks. Kuidas me saame siis mitte olla Jumalale tänulikud ja preesterluse institutsiooni mitte austada?

Mingem Jumalaema juurde, kes on kõikide preestrite ema ja kuninganna! Tema valab armastusest oma jumaliku Poja vastu meie südameisse õrna ja leegitseva austuse püha preesterluse vastu. Aamen.

Categories
News SSPX

Püha pius x preestrite vennaskonna deklaratsioon Seoses piiskoppide sinodi lõppdokumendiga

Perekonnale pühendatud Piiskoppide Sinodi teise istungijärgu 24. oktoobril avalikustatud lõppdokument on kaugel sellest, et esindada sinodiisade konsensust, pigem kujutab see endast kompromissi väljendust sügavalt vastandlike seisukohtade vahel. Tõsi küll, see sisaldab õpetuslikke meeldetuletusi abielu ja katoliikliku perekonna kohta, kuid selles on võimalik tähele panna ka kahetsusväärseid kahemõttelisusi ja väljajätmisi, eriti aga relativistliku pastoraalse halastuse nimel tehtud nähtavaid lõhesid kiriklikus distsipliinis. Üldiselt väljendudes kutsub see tekst esile mulje kaosest, mida kindlasti ei jäeta ära kasutamast Kiriku püsivale õpetusele vastasel viisil.

Seepärast peame hädavajalikuks uuesti selgelt kinnitada Kristuselt saadud tõde: 1. paavsti ja piiskoppide ülesannete ning 2. perekonna ja abielu kohta. Me teeme seda samas vaimus, mis ärgitas meid kirjutama selle Sinodi teise istungijärgu eel tungivat palvet paavst Franciscusele.

1- Paavsti ja piiskoppide ülesanne1

Katoliku Kiriku poegadena usume, et Rooma piiskop, püha Peetruse ametijärglane, on Kristuse Asemik ja seeläbi terve Kiriku pea. Talle on omane jurisdiktsiooni meelevald selle sõna otseses mõttes. Temaga on osaskirikute karjased ja usklikud, nii eraldi kui kokku kogunenult kas kirikukogu, sinodi või piiskoppide konverentsi raames, seotud hierarhilise allumise ja tõelise kuulekuse kohustuse läbi. Jumal on taolise korra sisse seadnud selleks, et Kristuse Kirik – hoides Rooma piiskopiga vaimse ühenduse ühtsust ja tunnistades sedasama usku – moodustaks ühe karjase juhtimise all üheainsa karja. Jumala püha Kirik on Jumalast sisse seatud hierarhilise ühiskonnana, milles meelevald valitseda usklike üle pärineb Jumalast, paavsti ja temale alluvate piiskoppide kaudu2.

Kui paavsti kõrgeim Õpetusamet on kord kindlalt määratlenud ilmutatud tõe autentse mõtte, olgu siis dogma või distsipliini valdkonnas, pole kiriklikus hierarhias madalamatel astmetel seisvatel kiriklikele organismidel ‒ nagu näiteks piiskoppide konverentsidel ‒ mingit voli neis küsimustes sisse viia mingeid muudatusi.

Pühade dogmade tähendus, millest igal ajal tuleb kinni hoida, on see, mille paavsti ja piiskoppide Õpetusamet on üks kord ja alatiseks välja kuulutanud ja mitte kellelgi mitte kunagi pole õigust sellest taganeda. Seepärast peab Kiriku hingehoidlik hoolitsus, kui ta end halastusega rüütab, alustama teadmatuses peituva armetuse ravimisest, seeläbi, et ta õpetab hingedele õndsusttoovat tõde.

Jumalast sel viisil sisse seatud hierarhias on usu ja Õpetusameti valdkonnas ilmutatud tõed jumaliku usuvaramuna usaldatud apostlite ja nende järglaste, paavsti ja piiskoppide hoolde, et nad seda usuvaramut ustavalt hoiaks ja autoriteediga õpetaks. See usuvaramu sisaldub, nagu oma allikates, Pühakirjana kirja pandud raamatutes ja suulistes pärimustes, mis apostlid kas vahetult Kristuse suust vastu on võtnud või mis Püha Vaim neile on dikteerinud ja mille nad justkui käest kätte meie päevini edasi on andnud.

Kui õpetav Kirik kuulutab nende Pühakirjas ja Pärimuses sisalduvate tõdede tähendust, seab ta nad usklike ette sellise autoriteediga, et nad usuksid neisse kui Jumalast ilmutatud tõdedesse. Ning ekslik oleks ka väita, et paavsti ja piiskoppide ülesanne on ainult kinnitada seda, mida sisendab neile Jumala rahva usutunnetus (sensus fidei) või ühine kogemus.

Me oleme seda kord juba meie tungivas palves Pühale Isale kirjalikult väljendanud: “Meie rahutus tuleneb sellest, et püha Pius X ringkirjas Pascendi mõistis hukka just nimelt sellise katoliku õpetuse kohandamise kaasaja väidetavatele vajadustele. Pius X ning Teie, Püha Isa, saite õpetamise, pühitsemise ja valitsemise vaimuliku meelevalla täiuse kuulekuses Kristusele, kes on karja Pea ja Ülemkarjane kõikidel ajastutel ja kõikides kohtades ning kelle truuks asemikuks maa peal peab olema iga paavst. Dogmaatilise hukkamõistu objekt ei saa aja jooksul muutuda lubatud hingehoiuliseks praktikaks.”

Sel põhjusel kirjutas ka peapiiskop Lefebvre oma Deklaratsioonis 21. novembril 1974. aastal: “Mitte ükski autoriteet, ka mitte hierarhias kõige kõrgem, ei saa meid sundida katoliku usust lahti ütlema või seda kärpima, nii nagu seda Kiriku Õpetusamet rohkem kui üheksateistkümne sajandi jooksul on selgelt formuleerinud ja kuulutanud. Püha Paulus ütleb: Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud ‒ see olgu neetud!3

2 – Abielu ja katoliiklik perekond

Mis puutub abiellu, siis Jumal kindlustas inimsoo kasvu, kui Ta seadis sisse abielu, mis on ühe mehe ja ühe naise püsiv ja eluaegne side4. Ristitud inimeste vahel sõlmitud abielu on sakrament, kuna Kristus ülendas ta sellise väärikuseni. Abielu ja perekond niisiis on oma sisseseadmise poolest jumalikku ja loomuseaduslikku päritolu.

Abielu esmane eesmärk on järeltulijate sigitamine ja kasvatamine ning ühelgi inimlikul tahtel pole voli neid ülesandeid mingite neile eesmärkidele vastupidiste tegude läbi eirata. Abielu teisene eesmärk on abielupoolte vastastikune abistamine, samuti on ta abivahendiks himude vastu.

Kristus seadis, et abielu ühtsus ja ainulisus peab olema lõplik, seda nii kristlaste kui kõikide inimeste jaoks. Abielu ühtsusele on omane selline lahutamatu iseloom, et abielusidet ei saa iial lahti päästa ei abielupoolte vastastikusel nõusolekul ega ühegi teise inimliku otsusega: Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu5. Ristitud inimeste vahelise sakramentaalse abielu ühtsus ja lahutamatus tuleneb samuti asjaolust, et abielu on Kristuse ja Tema Mõrsja Kiriku vahelise ühtsuse märk.

Kõik see, mida inimesed võivad iganes sisse seada või teha abielu ainulisuse või lahutamatuse vastu, ei vasta vähimalgi määral sellele, mida nõuab inimloomus või inimühiskonna hüve. Peale selle lasub usklikel katoliiklastel ka ülev kohustus mitte piirduda ainult tsiviilabielu sõlmimisega, hoidudes kõrvale kirikliku abielu sõlmimisest, nagu seda kirjutab ette Kirik.

Euharistia ehk Armulaua sakramentaalne vastuvõtmine nõuab viibimist pühitseva armu seisundis ja ühtsust Kristusega jumala-armastuse (caritas) läbi. Euharistia rohkendab seda armastust ja tähistab samas ka Kristuse armastust Kiriku vastu, kes on Temaga ühendunud nagu Tema ainus Mõrsja. Seepärast ka kõiki neid, kes teadlikult elavad Jumala ja Kiriku seaduste vastaselt abieluvälistes suhetes (konkubinaatides) või isegi abielu rikkuvates suhetes, andes sel viisil õigluse ja armastuse vastu eksimise halba eeskuju, ei tohi lasta euharistilisse osadusse ja neid tuleb käsitleda avalike patustena: kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu6.

Et saavutada pattude andeksandmist patukahetsuse sakramendi raames, on hädavajalik omada siirast otsust ennast parandada. Seetõttu need, kes ei taha loobuda kooselust reguleerimata suhetes, ei või saada kehtival viisil pattude andeksandmist7.

Vastavalt loomuõigusele on inimesel õigus kasutada oma seksuaalsust ainult õiguspärase abielu raames, austades sealjuures moraali poolt seatud piire. Seepärast on ka homoseksuaalsus vastuolus Jumalast seatud loomuõigusega. Igasugused abieluvälised suhted nagu konkubinaadid, abielurikkumine ja homoseksuaalsed suhted, tähendavad Jumalast seatud loomuõiguse nõudmistega vastolus olevat korrastamatust ja kujutavad endast seega pattu; mitte mingisugusel, isegi vähendatud viisil, ei saa neis näha moraalse hüve ilmingut.

Loomuõigus ei tunne kaasaegsete eksituste ning abielu pühaduse ja kommete puhtusega vastuolus oleva inimliku seadusandluse jaoks mõeldud erandeid, kuna Jumal oma lõpmatus tarkuses, vastupidiselt inimlikele seadusandjatele, on oma seadusi andes ette näinud kõiki juhtumeid ja kõiki asjaolusid. Seepärast ei saa ka tunnustada nn. situatsioonimoraali, mis tahab kohandada loomuõiguse poolt dikteeritud käitumise põhimõtteid erinevate kultuuride muutuvatele asjaoludele. Probleemide lahendamist moraali valdkonnas ei saa jätta ainuüksi abielupoolte südametunnistuse ega isegi mitte hingekarjaste hooleks. Loomuõigus surub ennast südametunnistusele peale käitumise universaalse reeglina.

Hea samariitlase hoolitsemine patuse eest väljendub halastuses, mis ei tee sobinguid patuga, niisamuti nagu arst, kes tahab aidata haigel saavutada tervist, ei saa minna sobingule haigusega, vaid aitab tal sellest vabaneda. Evangeelsest õpetusest ei tohi loobuda subjektivistliku hingehoiutöö nimel, mis – ehkki ikka veel viidates sellele õpetusele – peataks sõltuvalt asjaoludest aeg-ajalt selle kehtivuse. Samuti pole võimalik anda piiskoppidele meelevalda abielu lahutamatuse põhimõtte üles ütlemiseks ad casum (üksiku juhtumi puhul), seeläbi samaaegselt põhjustamata Evangeeliumi õpetuse nõrgestamist ja Kiriku autoriteedi purustamist. Kui võetakse omaks taoline ekslik vaatenurk, võib seda, mida kuulutatakse õpetuses, eitada hingehoiutöös ning see, mis on keelatud de iure, võib olla lubatud de facto.

Praegu valitsevas äärmises segaduses peab paavst – vastavalt oma kohustustele ja Kristuse seatud piirides – selgelt ja otsustavalt kinnitama katoliiklikku tõde, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus (“mida alati, mida kõikjal, mida kõik on uskunud”)8 ja ära hoidma selle, et seda universaalset tõde praktikas ning erinevais paigus9 ei eitataks.

Kristuse nõuande kohaselt vigilate et orate (“valvake ja palvetage”) palvetame Püha Isa intentsioonidel: oremus pro pontifice nostro Francisco (“palvetagem meie ülempiiskopi Fanciscuse eest”) ja jääme valvsaiks: non tradat eum in manus inimicorum eius (“ärgu ta andku teda tema vaenlaste kätte”)10. Anume Maarjat, Kiriku Ema, et ta vahendaks paavstile arme, mis lubaks tal olla Tema Jumaliku Poja hüvede truu haldaja.

Menzingen, 27. oktoober 2015

  • Bernard Fellay
    Püha Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülem

Saksa, inglise ja poola keelest tõlkinud isa Ivo Õunpuu (allikas: www.dici.org)

Categories
News SSPX

Vennaskonnast: Kaunase prioraat

Möödunud nädalavahetusel toimus Kaunases uue prioraadi ja kabeli sisseõnnistamine mgr. Fellay poolt, millega on prioraat ja kabel nüüd siis ka nö ametlikult avatud.
Prioraadi fassaadi ehitus on veel pooleli, kuid sisetööd on lõpetatud ning head tingimused apostolaadiks ja tööks loodud. Majas on piisavalt ruumi, et ka rekollektsioonidest osavõtjaile omaette toad tagada.
Pühale Kasimirile pühendatud Kaunase prioraadis on hetkel kaks preestrit: isa Josef Persie (prior) ja isa Edmundas Naujokaitis. Samuti resideerub Kaunases Valgevene apostolaadi eest vastutav isa Werner Bösiger. Kaunase prioraadist saab ka Venemaa-suunalise apostolaadi keskus, preestrid külastavad juba praegu Kaunasest Moskvat ja St.Peterburi ning peavad seal Missasid.

Galeriis on üleval fotod sisseõnnistamisest ja sellele järgnenud pontifikaalmissast. Loodame galeriid lähiajal uute piltidega täiendada.

Categories
News SSPX

Liturgia: Tridenti Missa motu proprio on ilmunud! – UUENDATUD

Vatikani pressiteenistus edastas täna ametliku teadaande, et kardinalriigisekretär Tarcisio Bertone andis kolmapäeval, 27. juunil Vatikanis 30-le piiskopile dokumendi, millega paavst lubab kõikidel preestritel ilma piirangute ja kitsendusteta pühitseda Tridenti Missat e. traditsioonilist Missat.

Juba pikka aega on räägitud paavsti soovist eemaldada piirangud Tridenti Missa pühitsemisel, et tuua Kirik välja sügavast kriisist, mille on kaasa toonud II Vatikani kirikukogu modernistlikud ja kahemõttelised ideed ning Uue Missa sisseviimine. Paavst on viimasel ajal aina sagedamini mõista andnud, et tagasipöördumine Traditsiooni ja traditsioonilise Missa juurde on see, mis annab Kirikule tagasi tema vaimse jõu ja moraalse ning usulise autoriteedi.

Kõik 30 piiskoppi üle maailma olid dokumendi kättesaamiseks Rooma kutsutud. Dokumendile, mis käsitleb Missa pühitsemise uut reeglistikku ja peaks kujutama endast liturgia otsustavat uuendamist, anti kaasa ka kaaskiri.

Motu proprio laialijagamise ürituse lõpus tuli paavst isiklikult dokumenti piiskoppidele kätte andma, et rõhutada uue reeglistiku tähtsust, mille sisseviimine on olnud pikka aega tema isiklik soov.

Motu proprio täpsem sisu ei ole hetkel veel teada, mõlemad dokumendid, nii motu proprio ise kui ka kaaskiri avalikustatakse 7. juulil.

Categories
News SSPX

Vennaskonnast: Msgr. Bernard Fellay hõbedane preestrijuubel

29. juunil 2007 pühitseb P.Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülem pühitsuspiiskop Bernard Fellay oma hõbedast preestrijuubelit.

Seoses juubeliga pühitseb msgr. Fellay 27. juunil 2007 kell 18:30 (Eesti aja järgi) Vennaskonna tähtsaima seminari kirikus Ecônis piiskopliku Missa, et osutada Jumalale oma tänu oma preestriseisuse, kõige kõrgema seisuse eest, mille Jumal inimesele annab, ja kõikide oma preestriaastate eest.

Osalegem oma mõtetes sellel Missal ja ühinegem tänupalves piiskop Fellayga. FSSPX Eesti sekretariaat kutsub kõiki Eesti katoliiklasi üles lugema Roosipärja kümnendiku piiskop Fellay eest.

Categories
News SSPX

Vennaskonnast: Kaks uut kabelit

Vennaskonnal on nüüd kaks uut kabelit, mis lisanduvad Vennaskonna aina pikenevasse kabelite nimekirja. Olukorras, kus aina enam suletakse kirikuid, sest pole enam katoliiklasi, kes Missadel käiksid, on väike ime, et samal ajal suureneb nende hulk, kes pöörduvad tagasi katoliku Traditsiooni juurde või kes Traditsiooni tundma õppides leiavad tee katoliikluse juurde.

26. märtsil pühitses pühitsuspiiskop Msgr. Fellay sisse kabeli P.Pius X Preestrite Vennaskonna Ameerika Ühendriikide distrikti peamaja uues asukohas Platte Citys Missouri osariigis. Eelmised 15 aastat asus distrikti peamaja Kansas Citys.

Pildil: Msgr. Fellay, diakon on P. Nély, FSSPX kindralülema 2. assistent ja subdiakon isa Fullerton, distrikti ülem.

Valmis on saanud ka uus, püha Peetruse ja püha Pauluse kirik Albuquerques New Mexico osariigis. Uus kabel on ehitatud ainult tänu annetustele. Väiksesse kirikusse mahub 300 inimest. Esimesed pühad Missad on uues jumalakojas juba pühitsetud, pidulik kiriku sissepühitsemine toimub mõnevõrra hiljem.