Palved

Roosipärg

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est judicare vivos et mortuos. – Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse, Taeva ja maa Loojasse; ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud Neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, läinud Taevasse, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. — Mina usun Pühasse Vaimusse, püha Katoliku Kirikut, pühakute osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. – Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Meie Isa, kes Sa oled Taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu kuningriik tulgu, Sinu tahtmine sündigu, nagu Taevas, nõnda ka maa peal. — Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Aamen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga. Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus. Püha Maarja, Jumalaema, palu meie, patuste eest nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nii nagu oli alguses, olgu nüüd ja alati ja igavesti. Aamen.
O mi Jesu, indulge peccata nostra, conserva nos ab igne inferni, duc omnes animas ad caeli gloriam, praecipue tua misericordia egentes. Oo mu Jeesus, andesta meile meie patud, hoia meid põrgutulest, juhata kõik hinged Taevasse ja aita eriti neid, kes Sinu halastust kõige rohkem vajavad.
Roosipärja saladused

Rõõmurikas roosipärg
1. Ingli kuulutamine Neitsi Maarjale
2. Eliisabeti külastamine
3. Jeesuse sünd
4. Jeesuse esitlemine templis
5. Jeesuse leidmine templist      
Saladuste viljad
1. Alandlikkus
2. Ligimesearmastus
3. Vaesus Vaimus
4. Kuulekus ja puhtus
5. Kõikjalt Kristuse otsimine        
Valurikas roosipärg  
1. Jeesuse surmahirm Ketsemani aias
2. Jeesuse piitsutamine
3. Jeesuse kroonimine okaskrooniga
4. Jeesuse ristikandmine
5. Jeesuse ristilöömine ja surm Ristil
1. Kahetsus pattude pärast
2. Lihasuretamine
3. Uhkusest lahtisaamine
4. Püsivus kannatuses
5. Enese andmine teiste  pääsemiseks
Aurikas roosipärg  
1. Jeesuse surnuist ülestõusmine
2. Jeesuse Taevasseminek  
3. Püha Vaimu  laskumine  
4. Neitsi Maarja Taevasse- võtmine
5. Neitsi Maarja kroonimine Taeva ja maa kuningannaks
1. Usk
2. Lootus ja igatsus Taeva järele
3. Armastus ja apostellik agarus
4. Arm heaks surmaks   ‘
5. Pühendumine Neitsi Maarjale

Paavst Leo XIII palve püha Joosepi poole

Püha Joosep, sinu juures otsime varjupaika oma kitsikuses. Nagu me hüüdsime appi sinu pühimat mõrsjat, nii palume usaldavalt ka sinu kaitset. Armastus on sind ühendanud puhta Neitsi ja Jumalasünnitajaga; isaliku poolehoiuga hoidsid sa Jeesuslast. Seepärast palume sind hardalt, vaata armulikult alla pärandusele, mis Jeesus Kristus on omandanud oma verega, ja aita meid hädas oma vägeva abiga. Hoolikas püha Perekonna kaitsja, hoia Jeesuse Kristuse äravalitud lapsi. Armurikkaim isa, hoia meist eemal igasugune eksitus ja hukatus. Ole meile Taevast heldelt abiks, sina meie tugev kants võitluses pimeduse vastu. Ja nagu sa kord päästsid Jeesuslapse suurimast eluohust, nii varja nüüd Jumala püha Kirikut vaenlase võrgutuste ja igasuguse kitsikuse eest. Võta meid kõiki alati oma kaitse alla, et me sinu eeskujul ja sinu abiga pühalt elaksime, õndsalt sureksime ja Taeva igavesse õndsusesse jõuaksime. Aamen.